Maha Waqf Recruitment 2023 महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ भरती 2023

Maha Waqf Recruitment 2023

Maha Waqf Recruitment 2023 – महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ व त्याच्या अधिनस्त कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील जिल्हा वक्फ अधिकारी, कनिष्ठ लिपिक, लघुटंकलेखक, कनिष्ठ अभियंता व विधि सहायक ही पदे सरळसेवेने भरण्याकरता सदर पदांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या Maha Waqf Recruitment 2023https://mdd.maharashtra.gov.in व वक्फ मंडळाच्या https://mahawakf.com आणि https://mahawaqf.maharashtra.gov.in या केतस्थळावर रोजगार/ पदभरती या शिर्षाखाली फक्त ऑनलाईन पध्दतीने … Read more